Gastouderopvang Home4kids ©

geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang


 welkom  ] kwaliteitseisen ] dagindeling  ]  foto pagina ]  referentie pagina ] weblinks ] privacyverklaring ]

 

privacyverklaring

Privacyverklaring Home4kids

ē In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 mei 2018. Home4kids biedt in de regio Den Helder kwalitatieve professionele kinderopvang in huiselijke sfeer aan. Home4kids voldoet aan de eisen die de wet Kinderopvang stelt. Home4kids is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn. Dit komt ook tot uitdrukking in onze privacy missie. De privacy missie van Home4kids is:

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. Home4kids ondersteunt de behoefte aan veiligheid en zekerheid van onze klanten, medewerkers en relaties. Home4kids is integer, transparant en zorgvuldig met de in bewaring gegeven persoonsgegevens.

Het wettelijk kader Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens heeft Home4kids te maken met het volgende wettelijk kader en regels: o Wet op de Kinderopvang. o Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de EU-verordening die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt vanaf mei 2018.

Wat zijn persoonsgegevens? Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geÔdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw BSN nummer, gezondheids- of medische gegevens en de gegevens van minderjarige kinderen. Welke persoonsgegevens verzamelen we? Home4kids verzamelt allerlei gegevens van natuurlijke personen . We verzamelen persoonsgegevens van klanten, eventuele medewerkers, leveranciers en kopers. We gebruiken persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het opstellen van offertes, overeenkomsten, het voeren van een administratie, verslaglegging in onze rol als opdrachtnemer en bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

We verzamelen:

o Volledige naam;

o Geslacht;

o Adres;

o Telefoonnummers;

o E-mailadres;

o Geboortedatum;

o Uw inkomensgegevens zoals een jaaropgave;

o BSN;

o Gegevens ten behoeve van de aanvraag en verstrekking van kinderopvang toeslag;

o Gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en Home4kids.

Het verwerken van uw persoonsgegevens en die van minderjarige kinderen door Home4kids is gebaseerd op (de intentie tot) het aangaan van een overeenkomst / opdracht. Het komt voor dat wij voor een specifiek doel (bijvoorbeeld te plaatsen fotoís en reviews op de website van Home4kids) uw expliciete toestemming vragen. Indien u toestemming verleent, kunt u uw toestemming eenvoudig weer intrekken door dit aan ons te melden. In ons privacy beleid is vastgelegd hoe Home4kids met persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen.

Wie is de functionaris van gegevensbescherming of privacy officer? Home4kids heeft geen specifieke functionaris gegevensbescherming omdat het een kleine zelfstandige organisatie betreft.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

Home4kids heeft persoonsgegevens nodig om afgesproken werk goed te kunnen uitvoeren en afspraken (overeenkomsten) te kunnen nakomen. We gebruiken deze gegevens voor:

o Het opstellen van offertes, opdrachten / overeenkomsten;

o Het voeren van een wettelijk verplichte administratie;

o Het inwinnen van noodzakelijke informatie bij derden om de afgesproken oppaswerkzaamheden uit te kunnen voeren;

o Meldingen aan zorg verlenende instanties (bijv. meldplicht kindermisbruik);

o Afhandelen van geschillen en klachten;

o Onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening;

o Intern beheer van de organisatie;

o Berekening van inkomsten en uitgaven en het laten uitvoeren van accountantscontrole;

o Nakomen van wettelijke verplichtingen;

o Benaderen van klager over een klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen.

Hoe gebruiken en beschermen we persoonsgegevens? Home4kids koppelt persoonsgegevens aan unieke codes om communicatie mogelijk te maken. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor onze werkzaamheden. Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van klanten en andere relaties. Geheimhouding Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Toegang tot gegevens Binnen Home4kids zijn er 2 persoon die toegang heeft tot persoonsgegevens en kan deze inzien, verwerken en wissen voor zover nodig.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we op verantwoorde wijze de persoonsgegevens.

Beveiliging Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Gegevens delen met andere organisaties Home4kids gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties om de afgesproken werkzaamheden te kunnen realiseren. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij Home4kids opvragen die we verplicht zijn om te delen. Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Home4kids heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacy verordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Welke rechten heeft u? Elke betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, overdracht en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens. Verzoeken tot inzage.

Verzoeken tot inzage kunnen via email, de website of schriftelijk worden ingediend bij Home4kids. Wanneer een verzoek tot inzage wordt gedaan krijgt de verzoeker een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens.

De navolgende gegevens worden niet door Home4kids overlegd:

o Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;

o Persoonsgegevens van derden;

o Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 AVG.

Voordat een verzoek tot inzage in behandeling wordt genomen moet de betrokkene zich eerst hebben geÔdentificeerd. Betrokkenen kunnen dit doen door langs te komen en ID kaart of paspoort (het origineel) te tonen. Als de betrokkene jonger is dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. Het verzoek tot inzage wordt binnen vier weken beantwoord.

Het recht van correctie Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen; Het recht van verwijdering Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst. Ook kan het zijn dat u de gegevens toegang zelf kan beŽindigen middels het veranderen van een password;

Recht van verzet In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een betrokkene in bij de wet geregelde gevallen verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Het verzoek dient via email of schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Home4kids. We beslissen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beŽindigen we direct de verwerking. Home4kids is niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van gegevens door Home4kids wettelijk verplicht is.

Het recht van dataportabiliteit

Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;

Het recht van bezwaar:

Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens Wilt u de persoonsgegevens die Home4kids van u heeft, bekijken of wijzigen? Neemt u dan contact op met ons. Home4kids is hiervoor bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Telefoonnummer: 06-17460319 E-mail: info@home4kids.nl Hoofdkantoor Home4kids te Den Helder

Persoonsgegevens en digitale media Als iemand ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via www.home4kids.nl verwerken we volgens ons Privacy beleid. Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Toepasselijkheid van deze privacyverklaring o Deze privacyverklaring geldt voor klanten van Home4kids. o Als de website van Home4kids verwijst met een 'link' naar sommige andere organisaties. Dan vallen deze organisaties niet onder deze privacyverklaring. Zij regelen zelf hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Home4kids kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij zullen u in dat geval tijdig informeren zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


Contactgegevens

Heeft u vragen, suggesties of wilt u een kijkje komen nemen bij Home4kids? Neem dan contact met ons op! Bel vrijblijvend voor aanvullende informatie: 06-17460319 of e-mail info@home4kids.nl

webdesign kanon-dienstverlening ©